Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Χρυσή οπτασία
Ένα από τα ομορφότερα φορέματα της bibi -bo   είναι η χρυσή οπτασία που τη συναντάμε στον κατάλογο-ατζέντα του 1981/82. Ο κατάλογος ονομαζόταν bibi -bo  adress  ΒΟΟΚ.
golden vision
One of the prettiest dresses bibi-bo is the golden vision that is found in the list of the 1981/82 diary. The list was called bibi-bo adress BOOK.
or la vision
Une des plus belles robes de Bibi-bo est la vision d'or qui se trouve dans la liste de l'agenda 1981-1982. La liste a été appelé carnet d'adresse bibi-bo.
goldene Vision
Einer der schönsten Kleider bibi-bo ist der goldene Vision, die in der Liste der 1981/82 Tagebuch zu finden ist. Die Liste wurde als bibi-bo-Adressbuch.
visione d'oro
Uno dei più bei vestiti bibi-bo è la visione d'oro che si trova nella lista del diario 1981/82. L'elenco è stato chiamato bibi-bo rubrica.
oro visión
Uno de los vestidos más bonitos bibi-bo es la visión de oro que se encuentra en la lista de la agenda 1981-1982. La lista se llamaba Bibi-bo libreta de direcciones.

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

bibi-bo Festival

Η bibi-bo στο φεστιβάλ. Ντυμένη με την τελευταία λέξη της μόδας: Το μεταξωτό βραδυνό μοντέλο << ΦΕΣΤΙΒΑΛ>>.Αυτό έγραφε το ημερολόγιο του 1982 που κυκλοφόρησε με τις φορεσιές της bibi-bo στο μήνα Αύγουστο και στην απέναντι πλευρά είχε τη bibi-bo ντυμένη με το κουστούμι <<ΜΠΟΛΣΟΪ>>.
The bibi-bo at the festival. Dressed in the latest fashion: The Silk supper model <<FESTIVAL>>. This is the diary he wrote in 1982 that was released with the costumes of bibi-bo in August and on the opposite side was the bibi-bo dressed in the suit <<Bolshoi>>.

Le bibi-bo au festival. Vêtus à la dernière mode:. Le modèle souper soie <<FESTIVAL>> Ceci est le journal qu'il a écrit en 1982 qui a été publié avec les costumes de Bibi-bo en août et sur ​​le côté opposé était le bibi-bo habillés dans le costume <<Bolshoi>>.

Der bibi-bo im Rahmen des Festivals. Dressed in der neuesten Mode:. The Silk Abendessen Modell <<festival>> Dies ist das Tagebuch, das er im Jahr 1982, dass mit den Kostümen von bibi-bo im August und auf der gegenüberliegenden Seite veröffentlicht wurde, schrieb war das bibi-bo gekleidet in Anzug <<Bolshoi>>.
 Il bibi-bo al festival. Vestita all'ultima moda:. Il modello cena Seta <<FESTIVAL>> Questo è il diario scrisse nel 1982 che è stato rilasciato, con i costumi di bibi-bo nel mese di agosto e sul lato opposto è stato il bibi-bo vestito con la tuta <<Bolshoi>>.
 
 

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

bibi-bo Bolshoi

Η bibi-bo είναι πολύ καλή χορεύτρια. Αλλά πως να χορέψει αν δεν έχει το κουστούμι <<ΜΠΟΛΣΟΪ>>. Αυτό έγραφε το ημερολόγιο του 1982 που κυκλοφόρησε με τις φορεσιές της bibi-bo. Η συγκεκριμένη φορεσιά κοσμούσε την πίσω πλευρά της πρώτης ντουλάπας της bibi-bo και υπήρχε και ως πόστερ μέσα στα πρώτα κουτιά κυκλοφορίας της κούκλας.
The bibi-bo is a very good dancer. But how to dance if you do not have the suit <<Bolshoi>>. This wrote the diary in 1982 that was released with the costumes of bibi-bo. This costume decorated the back of the closet first bibi-bo and there was a poster in the first movement of the doll boxes.

Le bibi-bo est un très bon danseur. Mais comment danser si vous n'avez pas le costume <<Bolshoi>>. Ce écrit le journal en 1982 qui a été publié avec les costumes de Bibi-bo. Ce costume décoré le fond du placard premier bibi-bo et il y avait une affiche dans le premier mouvement des boîtes de poupée.

Der bibi-bo ist ein sehr guter Tänzer. Aber wie kann man tanzen, wenn Sie nicht über den Anzug <<Bolshoi>>. Dies schrieb das Tagebuch im Jahr 1982, dass mit den Kostümen von bibi-bo veröffentlicht wurde. Dieses Kostüm verziert die Rückseite der Schrank erste Bibi-bo und es gab ein Plakat in der ersten Bewegung der Puppe Boxen.
Il bibi-bo è una ballerina molto buona. Ma a ballare se non avete il vestito <<Bolshoi>>. Questo ha scritto il diario nel 1982 che è stato rilasciato, con i costumi di bibi-bo. Questo costume decorato la parte posteriore del primo armadio bibi-bo e c'era un poster nel primo movimento delle scatole bambola.