Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

bibi-bo Rocker

bibi-bo Rocker
In 1988 she releases  bibi-bo Rocker  with new makeup and hair.
Her clothes are shiny overalls with long jackets  as was the fashion of that era. The doll was released as bibi-bo Rocker as Sandra as Madonna. With bibi-bo there was a cassete with  two songs of the Rockers.


Bibi-bo Rocker
Το 1988 κυκλοφορεί Bibi-bo Rocker με νέο μακιγιάζ και κοντά μαλλιά.
Τα ρούχα της είναι γυαλιστερή φόρμα με μακριά σακάκια όπως ήταν η μόδα της εποχής εκείνης. Η κούκλα κυκλοφόρησε ως Bibi-bo Rocker ως Σάντρα και ως Madonna. Με την Bibi-bo υπήρχε κασσέτα με δύο τραγούδια των Rockers.


bibi-bo Rocker
En 1988, elle libère bibi-bo Rocker avec le maquillage et les cheveux nouvelle.
Ses vêtements sont des combinaisons brillantes avec de longues vestes comme c'était la mode de cette époque. La poupée a été publié comme bibi-bo Rocker comme Sandra comme Madonna. Avec bibi-bo il y avait une cassete avec deux chansons des Rockers.


 Bibi-bo Rocker
Im Jahr 1988 löst sie Bibi-bo Rocker mit neuen Make-up und Haare.
Ihre Kleider sind glänzend Overall mit langen Jacken, wie war die Mode der damaligen Zeit. Die Puppe wurde als Bibi-bo Rocker als Sandra als Madonna freigegeben. Mit Bibi-bo gab es eine cassete mit zwei Songs der Rocker.


 bibi-bo Rocker
Nel 1988 rilascia bibi-bo Rocker con nuovo trucco e capelli.
I suoi vestiti sono tute lucide con giacche lunghe come era la moda di quel periodo. La bambola è stato rilasciato come bibi-bo Rocker, come Sandra, come Madonna. Con bibi-bo c'era un cassete con due canzoni dei Rockers.


 bibi-bo Rocker
En 1988 se lanza bibi-bo Mecedora con nuevo maquillaje y el cabello.
Sus prendas son monos brillantes con chaquetas largas como era la moda de esa época. La muñeca fue lanzada como Bibi-bo Rocker como Sandra, como Madonna. Con Bibi-bo había un cassete con dos canciones de los ejes de balancín.


 比比
1988年发行比比化妆和发型船型
她的衣服外套闪亮的工作服那个时代的时尚比比麦当娜桑德拉娃娃被释放比比有一个盒式摇椅歌曲Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

bibi-bo star Σταχτοπούτα- bibi-bo star Cinderella

Pictured are shoes bibi-bo star that gave the name Cinderella dress. They look like Cinderella's glass shoes.

Στη φωτογραφία είναι τα παπούτσια της bibi-bo star που έδωσαν στο φόρεμα το όνομα Σταχτοπούτα. Μοιάζουν με τα γυάλινα παπούτσια της Σταχτοπούτας.

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

bibi-bo star

bibi-bo STAR
At the end of 1984, released bibi-bo STAR. The doll remains the same and what changes is the wardrobe and accessories. The new clothes are the brightest, as befits a star.


bibi-bo STAR
Στο τέλος του 1984, κυκλοφόρησε Bibi-bo STAR. Η κούκλα παραμένει η ίδια και αυτό που αλλάζει είναι η ντουλάπα και αξεσουάρ. Τα νέα ρούχα είναι το πιο λαμπρό, όπως αρμόζει σε ένα αστέρι.


bibi-bo STAR
A la fin de 1984, publié bibi-bo STAR. La poupée reste le même et ce qui change, c'est la garde-robe et les accessoires. Les nouveaux vêtements sont les plus brillants, comme il sied à une étoile.


bibi-bo STAR
Am Ende des Jahres 1984, veröffentlicht Bibi-bo STAR. Die Puppe bleibt das gleiche, und was ändert, ist die Garderobe und Accessoires. Die neue Kleidung ist der hellste, wie es sich für einen Stern.


bibi-bo STAR
Alla fine del 1984, rilasciato bibi-bo STAR. La bambola resta lo stesso e ciò che cambia è il guardaroba e gli accessori. I vestiti nuovi sono più brillanti, come si addice a una stella.


bibi-bo ESTRELLA
A finales de 1984, publicado bibi-bo STAR. La muñeca sigue siendo la misma y lo que cambia es el vestuario y accesorios. La nueva ropa son los más brillantes, como corresponde a una estrella.


比比,博星
在1984年年底,发布比比博星。娃娃仍然是相同的,什么样的变化,是衣柜及配件。新衣服是最亮的明星应景。Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Bibi-bo ρομαντικό φόρεμα δεύτερης περιόδου- bibi-bo romantic dress second period

Bibi-bo ρομαντικό φόρεμα δεύτερης περιόδου
Η Bibi-bo χρυσά μαλλιά φοράει ένα ρομαντικό φόρεμα της δεύτερης περιόδου. Βρήκαμε το ίδιο φόρεμα φορεμένο από την  bibi-bo νύχτες μαγικές.
Bibi-bo romantic dress second period
The Bibi-bo golds hair wearing a romantic dress of the second period. We found the same dress worn by bibi-bo magical nights.
Bibi-bo période robe romantique secondes
Les cheveux Bibi-bo médailles d'or vêtue d'une robe romantique de la seconde période. Nous avons trouvé la même robe portée par bibi-bo nuits magiques.
Bibi-bo romantisches Kleid zweiten Periode
Die Bibi-bo Gold Haar trug ein romantisches Kleid der zweiten Periode. Wir fanden das gleiche Kleid von Bibi-bo magischen Nächten getragen.
Bibi-bo periodo di abito romantico secondo
La Bibi-bo ori capelli che indossa un abito romantico del secondo periodo. Abbiamo trovato lo stesso abito indossato da bibi-bo notti magiche.

Bibi-bo periodo segundo vestido romántico
El Bibi-bo medallas de oro el cabello con un vestido romántico de la segunda etapa. Encontramos el mismo vestido usado por Bibi-bo noches mágicas.

比比博浪漫礼服第二期
比比的博金牌的头发,身穿礼服的第二个时期的浪漫。我们发现比比博神奇的夜晚穿同样的衣服。