Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

bibi-bo Κοντεσίνα

Κοντεσίνα
Ένα από τα ομορφότερα και ίσως το ομορφότερο  φόρεμα της bibi -bo από τον κατάλογο-ατζέντα του 1981/82. Ο κατάλογος ονομαζόταν bibi -bo adress ΒΟΟΚ.
Kontesina
One of the most beautiful and perhaps the most beautiful dress bibi-bo from the list of the 1981/82 diary. The list was called bibi-bo adress BOOK.
 Kontesina
Un des plus beaux et peut-être la plus belle robe bibi-bo de la liste de l'agenda 1981-1982. La liste a été appelé carnet d'adresse bibi-bo.
 Kontesina
Eines der schönsten und vielleicht das schönste Kleid bibi-bo aus der Liste der 1981/82 Tagebuch. Die Liste wurde als bibi-bo-Adressbuch.
Kontesina
Uno dei più belli e forse il vestito più bello bibi-bo dalla lista del diario 1981/82. L'elenco è stato chiamato bibi-bo rubrica.
  Kontesina
Una de las más bellas y tal vez el vestido más hermoso bibi-bo de la lista de la agenda 1981-1982. La lista se llamaba Bibi-bo libreta de direcciones.